Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

postanowienia ogóln

§ 1

1. Korzystając z serwisu www.eprzedsiebiorca.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności oraz Regulamin.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z określonych w regulaminie serwisów internetowych Usługodawcy, zawierających w szczególności informacje i materiały na temat produktów finansowych, ubezpieczeniowych.

3. Usługodawcą w ramach Serwisów jest spółka pod firmą Norbert Niemczyk.

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 • Podmioty współpracujące – osoby trzecie, w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, usługodawcy świadczący usługi dostępu do internetu, biura podróży oraz inne instytucje finansowe, którym Usługodawca może udostępniać, za zgodą Usługobiorcy, jego dane osobowe, w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług,
 • Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca, w szczególności: eprzedsiebiorca.com, oraz każdy inny, którego wydawcą jest Usługodawca.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:

 • informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Podmiotów współpracujących, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych (m.in. stopach procentowych),
 • informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Podmiotem współpracującym w sposób umożliwiający przekazanie danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Podmiotów współpracujących dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy,

2. W ramach usług informacyjnych Usługodawca może przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może:

 • zamieszczać w Serwisie formularze kontaktowe Podmiotów współpracujących lub odnośniki do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w celu samodzielnego wypełnienia przez Usługobiorcę w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług,
 • wypełnić, za zgodą Usługobiorcy i w jego imieniu, wskazany powyżej formularz kontaktowy.

4. Usługodawca nie jest, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności wchodzących w skład pośrednictwa, jednakże w takim przypadku Usługodawca wyraźnie poinformuje Usługobiorcę o charakterze usług przed skorzystaniem z usług pośrednictwa świadczonych przez Usługodawcę.

§ 4

1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Podmiotów współpracujących lub innym podmiotem.

2. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w Serwisie Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

 • treść oferty,
 • sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,
 • sposób wykonania zawartej umowy.

§ 5

1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

§ 6

1. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

2. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

3. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

ochrona prywatności

§ 7

1. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w polityce prywatności oraz w informacji stanowiącej element formularzy. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Usługobiorców:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

3. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń.

prawa autorskie

§ 8

1. Treści artykułów i ich fragmenty można swobodnie zamieszać na innych stronach z odnośnikiem do tekstu źródłowego na eprzedsiebiorca.com lub drukować np. gazetach z łatwo widocznym źródłem tj. Nazwą strony O Jedzeniu, autorem najlepiej odnośnikiem do Serwisu eprzedsiebiorca.com

2. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

reklamacje

§ 9

1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

 • sposobu lub jakości świadczenia usług,
 • działalności Serwisu.

2. Usługobiorca składa reklamacji na adres Usługodawcy, wskazując równocześnie:

 • dane identyfikacyjne Usługobiorcy, w szczególności imię i nazwisko oraz adres,
 • określenie rodzaju reklamowanej usługi,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • roszczenie Usługobiorcy

3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.

4. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez Podmioty współpracujące w sposób określony przez ten Podmiot współpracujący.

postanowienia końcowe

§ 11

1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 • zmianę przepisów prawa,
 • rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,
 • zmianę sposobu świadczenia usług.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2016 r.